EDUKACJA OBRONNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

kurs pozwalający uzyskać stopień magistra

O kierunku

System

niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Czas trwania

3 semestry (3 x 6 zjazdów)

Tytuł

magister

Cena

200,00 zł opłaty wpisowej, opłata jednorazowa za semestr

2200,00 zł lub 4 raty x 600 (elastyczność wpłat)

Opis studiów:

Studia realizowane przez praktyków dla osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do zarządzania systemami utrzymania ruchu kolejowego oraz procesami logistycznymi w szeroko rozumianym sektorze usług kolejowych. Są to studia łączące elementy wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu organizowania oraz sterowania ruchem kolejowym zarządzania procesami logistycznymi w transporcie kolejowym wraz z dostępnymi na rynku narzędziami informatycznymi stosowanymi w transporcie kolejowym. Program studiów stworzony w drodze konsultacji z przedstawicielami gospodarki.

Cel studiów:

Przygotowanie absolwentów do pracy w szerokorozumianym sektorze transportu kolejowego w ujęciu logistycznym. Absolwenci studiów znajdą prace na stanowiskach związanych z projektowaniem procesów logistycznych w sektorze transportu kolejowego, sterowaniem oraz nadzorowaniem ruchu kolejowego, zarządzaniem przedsiębiorstwem kolejowym oraz transportowym.

Po ukończeniu studiów, absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

· teorii i praktyki zarządzania różnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, z szczególnym uwzględnieniem kolejowych firm transportowych;

· funkcjonowania działów i rodzajów transportu kolejowego krajowego i międzynarodowego;

· wprowadzania nowych rozwiązań logistycznych w sektorze usług oferowanych w branży transportu kolejowego;

funkcjonowania administracji państwowej nadzorującej poprawność realizacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach kolejowych.

Perspektywy zatrudnienia::

Absolwenci studiów znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu kolejowym oraz transportowym i spedycyjnym - na stanowiskach zarządczych, a także w organach administracji państwowych związanych z transportem kolejowym.

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

· spółkach Grupy PKP S.A. (PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity) oraz innych spółkach oferujących usługi przewozowe w transporcie kolejowym,

· samorządowych i prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi przewozu osób i towarów, przy wykorzystaniu transportu kolejowego,

· podmiotach zajmujących się utrzymaniem infrastruktury i taboru kolejowego,

· intermodalnych terminalach przeładunkowych,

· różne stanowiska kierownicze w działach zarządzających transportem kolejowym i logistyką;

decyzyjne stanowiska w jednostkach administracji państwowej (np. Urząd Transportu Kolejowego).